THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022
 
Thực hiện Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân của UBND xã Thạch Sơn.
 Nay Ủy ban nhân dân xã Thạch Sơn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 vào sáng 23/6/2022 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ - 11giờ30, ngày 23/6/2022 (sáng thứ 5).
2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND xã Thạch Sơn.
3. Thành phần tham dự:
- Đồng chí : Đặng Hữu Diệu, BTĐU Chủ tịch UBND xã chủ trì.
- Thường trực HĐND xã;
- Thường trưc MTTQ xã.
- Trưởng các ban, ngành đoàn thể, công chức Tư pháp, công chức Văn phòng UBND xã, công chức địa chính TN-MT, công chức địa chính Nông nghiệp XD nông thôn mới, công chức văn hóa chính sách; Ban Tiếp công dân xã. 
- Trưởng Công an xã tham gia tiếp, đảm bảo an ninh trật tự phiên tiếp công dân của Lãnh đạo xã. 
4. Chuẩn bị nội dung:
Giao các đồng chí có liên quan phối hợp với Ban Tiếp công dân xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/6/2022 của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã.
Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
    Đặng Hữu Diệu
 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 102.238
    Online: 3