Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện Thạch Hà

Ngày 11/8/2021 Ủy ban nhân dân xã huyện Thạch Hà có văn bản số 100/TB-UBND, về việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện Thạch Hà.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68/NQ-CP); Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định 23/2021/QĐ-TTg); Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/08/2021 của UBND huyện Thạch Hà về việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn thông báo nội dung sau:

1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

a) Đối tượng hỗ trợ: người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước) quy định tại Điều 1, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

c) Trình tự thực hiện: theo quy định tại Chương I, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Bảo hiểm xã hội huyện (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

2. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

a) Đối tượng hỗ trợ: người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 5, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: không quá 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Theo quy trình thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH).

- Bảo hiểm xã hội huyện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

3. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

a) Đối tượng hỗ trợ: người sử dụng lao động có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 9 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng.

c) Thời gian hỗ trợ: Tối đa 06 tháng.

d) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Theo quy trình thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH.

- Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

a) Đối tượng hỗ trợ: người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 13, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ:

- Mức 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).

- Mức 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Theo quy trình thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH.

- Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thực hiện theo Thông báo số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại UBND huyện (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

5. Hỗ trợ người lao động ngừng việc

a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 17, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người. Ngoài ra người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Theo quy trình thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định  777/QĐ-LĐTBXH.

- Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại UBND huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

6. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 21 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. Ngoài ra người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy trình thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ (thực hiện theo Thông báo số 449/TB-TTDVVL ngày 30/7/2021 của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh).

7. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

a) Đối tượng hỗ trợ: Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ: Thực hiện theo Điều 26, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, cụ thể:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0).

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1). 

- Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Theo Điều 27, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

- Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly: Cơ sở y tế, cơ sở cách ly lập danh sách đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

- Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: các trường hợp đủ điều kiện nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn nơi cư trú.

8. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật

a) Đối tượng hỗ trợ: Viên chức hoạt động nghệ thuật có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 28, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo Điều 30, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải quyết.

 

9. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch

a) Đối tượng hỗ trợ: Hướng dẫn viên du lịch có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 31, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo Điều 33, Điều 34, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải quyết

10. Hỗ trợ hộ kinh doanh

a) Đối tượng hỗ trợ: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Điều 35, Quyết định  23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Theo Điều 37, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

- Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn; UBND xã, thị trấn niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà.

- Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

11. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

a) Đối tượng hỗ trợ: Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc và vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b)  Mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân được thực hiện theo Điều 39, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo Điều 40, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đ/c trưởng thôn thông báo rộng rải để nhân dân được biết trực tiếp gặp đồng chí Mai VHCS để được hướng dẫn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 82.161
    Online: 11