Cách đây tròn 91 năm, vào ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên "Ngày quốc tế đỏ 1/8". Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo cũng là dịp để các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Qua đó góp phần củng cố, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và Nhân dân. Những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, dũng cảm và tỉnh táo trong đấu tranh, nhất quán trong nhận thức và hành động, kiên định trong tư duy và tổ chức thực hiện, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng với lịch sử danh xưng hơn ngàn năm tuổi và sự không ngừng phát triển đi lên của huyện Thạch Hà, công tác Tuyên giáo đã tích cực, nhạy bén trong hoạt động, chủ động tham mưu  cho cấp uỷ trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng, tham mưu xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với địa bàn huyện. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác Tuyên giáo đã bao quát toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời chú trọng nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng, đánh giá, tham mưu cấp uỷ xử lý và giải quyết làm ổn định tư tưởng cho Nhân dân.

Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực quyết tâm để công tác Tuyên giáo thấm sâu vào đời sống Nhân dân. Ở từng thời điểm cụ thể công tác Tuyên giáo đã huy động được cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các chủ trương của huyện, của tỉnh.

Với tinh thần, trách nhiệm và tâm huyết, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Song song với tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thì việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân... để tham mưu kịp thời cho cấp ủy có những giải pháp phù hợp luôn được coi trọng. Đồng thời, công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, … tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của công tác tư tưởng. Với vai trò nòng cốt, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền và tạo được những nét mới, nổi bật; nhất là việc phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng... Phải khẳng định rằng, hiệu quả của công tác tuyên truyền là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tạo tiền đề quan trọng đảm bảo sự ổn định và phát triển của huyện.

Phát huy truyền thống của ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quán triệt nguyên tắc toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trong đó phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu. Cấp ủy đảng và người đứng đầu cần nắm chắc, phân tích và định hướng tư tưởng, chỉ đạo xử lý các tình huống theo hướng nhanh chóng, kịp thời, triệt để. Cán bộ Tuyên giáo cần nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho Đảng ở lĩnh vực công tác được giao; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề tư tưởng chính trị, nhất là dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện NQTW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng mở rộng dân chủ, tổng kết thực tiễn; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ ba, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế chủ động tiến công của đội ngũ Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; khoa giáo; văn hóa, văn nghệ; lịch sử Đảng, khoa học công nghệ…; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, chống và xây, biểu dương và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở.

Thứ tư, các cấp ủy cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; tinh thông nghiệp vụ, chuyên môn; biết cách chuyển tải đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nội dung đúng đắn, phong phú, sáng tạo, có sức truyền cảm và lan tỏa trong cuộc sống. Phấn đấu mỗi cán bộ Tuyên giáo phải là một tấm gương tuyên truyền sống động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kỹ năng tuyên truyền miệng, viết thạo, am hiểu lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nagyf càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí hàng đầu trong phương châm lãnh đạo cách mạng của Đảng. Trải qua lịch sử 91 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, hoạt động Tuyên giáo của Đảng với rất nhiều lĩnh vực đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống, ngành Tuyên giáo của Đảng kính đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân huyện nhà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa góp phần tích cực đưa huyện nhà sớm đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao, bền vững; xây dựng quê hương không ngừng phát triển, văn minh, giàu đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 82.169
    Online: 12