ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH SƠN

Số: 21/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thạch Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Thời gian làm việc mùa hè

Thực hiện Thông báo số 103/TB-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh về thời gian làm việc mùa hè, UBND xã thông báo:

Thời gian làm việc mùa hè, từ ngày 16/4 đến 15/10/2021 như sau:

Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h30;

Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h30.

Vậy UBND xã thông báo để các ban, ngành, đoàn thể, Trường học, Trạm y tế, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã thực hiện thống nhất thời gian làm việc như trên./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Các trường học, trạm y tế;

- Các đơn vị thôn;

- Lưu: VP, UBND.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Hữu Diệu

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 82.124
Online: 10